Procedure klachtenbehandeling

Doelstelling

  • overeenstemming bereiken met ISO 10002
  • de bevoegdheidsafbakening duidelijk stellen
  • de systematische opvolging van klachten transparant maken
  • streven naar permanente verbetering van diensten en opleidingen van ACTA

Algemene richtlijnen, bepalingen en werkwijze:

Een klacht moet schriftelijk (en ondertekend) bij ACTA* worden ingediend binnen een week na het ontstaan van de klacht. De klacht moet voorzien zijn van naam, adres en telefoonnummer van de indiener. Deze informatie zal “vertrouwelijk” worden behandeld.

Alle klachten worden doorgestuurd naar de kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator houdt zorgvuldig het dossier bij van alle acties en stukken.

De kwaliteitscoördinator bevestigt de ontvangst en registratie van de klacht binnen de 10 dagen  na ontvangst van de klacht aan de indiener.

De klacht  wordt door de kwaliteitscoördinator onderzocht op ontvankelijkheid, aard van de klacht en te ondernemen actie.

De kwaliteitscoördinator formuleert zijn bevindingen schriftelijk binnen de 8 dagen in een voorstel aan het  managementteam omtrent ontvankelijkheid, aard en te ondernemen actie.

De directie formuleert een niet bindend advies aan de kwaliteitscoördinator binnen de 20 dagen na ontvangst van de klacht.

Is de klacht onontvankelijk, dan wordt de klachtindiener op de hoogte gesteld dat zijn/haar klacht niet wordt behandeld met vermelding van de reden.

Indien de ontvankelijke klacht kan behandeld worden zonder dat aanvullende informatie of bijkomend onderzoek nodig is, wordt aan de klachtindiener een inhoudelijk antwoord gestuurd binnen  30 dagen  na ontvangst van de klacht op ACTA.

Indien verder onderzoek nodig is, wordt de klachtindiener hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De voorziene termijn van 45 dagen voor  de afhandeling van de klacht wordt gerespecteerd.

Indien de klachtindiener in de klachtenbehandeling van ACTA geen oplossing gevonden heeft, kan deze zich wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst. Deze zal als externe instantie nagaan of de regels van zorgvuldigheid en behoorlijkheid van bestuur werden gerespecteerd.

ACTA maakt jaarlijks een rapport omtrent de klachtenbehandeling van het voorbije kalenderjaar.

ACTA zal in zijn communicatie de procedure voor klachtenbehandeling aan alle belanghebbenden bekendmaken. In het bijzonder zal ACTA de algemene principes, alsook de procedure op de website publiceren.

Op de website zal een online formulier ter beschikking gesteld worden via welke een klacht bij ACTA kan ingediend worden.

 

 Registratie

Registratie Wie Indexering bewaartermijn
Ingediende klacht Kwaliteitscoördinator Op datum 5 jaar
Bevindingen en voorstel aan Directie Kwaliteitscoördinator Op datum 5 jaar
advies aan kwaliteitscoördinator Directie Op datum 5 jaar
Inhoudelijk antwoord Kwaliteitscoördinator Op datum 5 jaar
Communicatie op website Communicatieverant-woordelijke Op datum 5 jaar
Jaarlijks rapport Kwaliteitscoördinator Op datum 5 jaar

 

ACTA wil door de registratie en behandeling van alle niet-conformiteiten een hogere klanttevredenheid bereiken alsook een continue verbetering van haar processen en resultaten.

 

*Indienen van een klacht  kan via :

  • per email : ombudsdienst@acta-vzw.be
  • per brief op volgend adres:

ACTA vzw,
t.a.v. de kwaliteitscoördinator
Campus Coppens
Ruiterijschool 9
2930 Brasschaat