Algemene Voorwaarden

1. Voorafgaande bepalingen

1.1
Deze algemene voorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen (o.a. niet limitatief:
bestellingen, bestelbons, offertes, facturen, overeenkomsten, leveringen, diensten, enz … )
aangegaan met / uitgevoerd of uitgesteld door ACTA VZW, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 9 en met ondernemingsnummer 0445.281.270
(verder genoemd ACTA) EN de wederpartij in deze rechtsbetrekking verder genoemd de
Klant;

1.2

De algemene voorwaarden van ACTA zijn de exclusieve voorwaarden binnen de overeenkomst tussen wederpartij en ACTA.
Tenzij er expliciet, schriftelijk en in overleg tussen de Klant en ACTA van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn zij
integraal van toepassing en bindend voor de Klant.

1.3
ACTA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te
allen tijde te kunnen wijzigen.

1.4
Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk
nietig zou zijn, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden
daardoor niet aangetast worden. Het feit ACTA één of andere clausule die in deze algemene
voorwaarden in haar voordeel is gestipuleerd, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als
een afstand van het recht zich daarop alsnog te beroepen.

2. Totstandkoming, wijziging en annulatie van de overeenkomst

2.1
Een Overeenkomst tussen ACT A en de Klant komt tot stand door de tijdige schriftelijke
aanvaarding door de Klant van een door ACTA afkomstige offerte/ aanbieding, dan wel door
de schriftelijke aanvaarding of uitvoering door ACTA van een bestelling/verzoek van de Klant.
ACTA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een overeenkomst te weigeren, indien de
schriftelijk bevestiging niet werd ontvangen voor de vervaldatum die op de betrokken offerte
is vermeld.

2.2
ACTA zal zich naar best vermogen inspannen om de overeenkomst met de Klant na te leven.
ACTA zal haar verplichtingen evenwel kunnen opschorten of beëindigen in (o.a. niet limitatief)
volgende situaties:

 • indien de Klant niet/niet tijdig op het afgesproken tijdstip komt opdagen;
 • indien de Klant het eventueel gevraagde voorschot niet of niet tijdig voldoet;
 • indien de Klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke
  hij uit welke hoofde ook jegens ACTA heeft.

2.3
De Klant kan de overeenkomst te allen tijde eenzijdig verbreking via aangetekend schrijven.
Afhankelijk van het tijdstip waarop de annulatie per aangetekend schrijven werd verzonden, is
de Klant volgende schadevergoeding verschuldigd aan ACTA:

 • Annulatie tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de dienstverlening: 0% van de
  offerteprijs inclusief BTW;
 • Annulatie tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de dienstverlening: 50% van de
  offerteprijs inclusief BTW;
 • Annulatie op minder dan 14 kalenderdagen voor aanvang van de dienstverlening:
  100% van de offerteprijs inclusief BTW

2.4
De in artikel 2.3 voorziene schadevergoeding zal ook verschuldigd zijn door de Klant, in geval
van beëindiging door ACTA op grond van artikel 2.2 van huidige Algemene Voorwaarden.

2.5

De prijzen kunnen éénmaal per jaar worden herzien obv de percentuele wijzigingen van de consumptie-index.

3. Klachten

3.1
Alle klacht (o.a. met betrekking tot de offerte, bestelbons, facturen of verstrekte diensten)
dienen op straffe van onontvankelijkheid, per aangetekend schrijven aan ACTA worden gericht
binnen de acht dagen na ontvangst van de offerte, bestelbon of factuur of na uitvoering van de
betwiste dienstverlening. De klacht dient omstandig gemotiveerd te zijn.

3.2
Facturen die niet geprotesteerd worden binnen de in artikel 3.1 bepaalde termijn, worden
geacht integraal te zijn aanvaard door de Klant. Geen enkele klacht met betrekking tot een
factuur, verleent de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te
stellen.

4. Betalingen

4.1
Alle facturen dienen uiterlijk op de vervaldag betaald te zijn. Op alle bedragen die niet ontvangen
werden op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een
intrest verschuldigd zijn van 10% per jaar. Bovendien zal van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling het verschuldigd bedrag vermeerderd worden met een forfaitair
schadebeding ten belope van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van
150,00 euro voor administratieve en andere kosten.

4.2
Het uitblijven van betaling op de vervaldag zal ook van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling het verval van eventueel toegestane kortingen of betalingstermijnen en de
onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog aan ACTA verschuldigde sommen met zich
meebrengen.

4.3
Partijen komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie
optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet
zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen
van een toekomstige voorwaarde waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde
schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15
december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

5. Overmacht

5.1
Indien door overmacht de uitvoering van de overeenkomst door ACTA onmogelijk wordt of
onredelijk wordt bemoeilijkt, is ACTA gerechtigd om elke uitvoering van de overeenkomst te
schorsen of te beëindigen. Onder overmacht voor ACTA worden in ieder geval, doch niet
uitsluitend, begrepen: werkstaking, praktische of technische onmogelijkheid, defecten of
gebreken aan het materieel al dan niet als gevolg van het handelen of nalaten door Klant, het in
gebreke zijn C.q. blijven van leveranciers van ACTA, calamiteiten bij ACTA zoals brand,
bovenmatig ziekteverzuim van personeel, verkeersbelemmeringen en belemmerende
weersomstandigheden.

5.2
Wanneer de activiteit wegens overmacht of overige met de veiligheid van de deelnemer
samenhangende redenen, niet of slechts gedeeltelijk vervuld kan worden, heeft de Klant geen
recht op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ACTA.
ACTA is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten
gevolge van overmacht. In geen geval is ACTA gehouden enige boete en! of schadevergoeding
te betalen.

5.3
Ongeacht de oorzaak, zal elke partij die niet in staat zou zijn om aan enige verplichting uit die
overeenkomst te voldoen, de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

6. Gebruik van kluisjes en verlies van voorwerpen

6.1
Op verzoek van de Klant, stelt ACTA tijdens de dienstverlening gratis kluisjes ter beschikking
van de Klant. De Klant zal op eigen risico zijn (waardevolle) voorwerpen kunnen opslagen in
deze kluisjes, gedurende de duur van de dienstverlening door ACTA. De Klant zal een unieke
sleutel ontvangen van een kluisje. In geval van verlies van deze sleutel, zal de Klant een
forfaitaire schadevergoeding dienen te betalen t.b.V. 50,00 € voor het openen van de kluis en
vervangen van de sleutel.

6.2
ACTA behoudt zich het recht voor om kluisjes die meer dan 48u gesloten blijven te openen en
de inhoud ervan te verwijderen.

6.3
Verloren of achtergelaten voorwerpen die worden aangetroffen in de gebouwen en zijn
aanhorigheden van ACTA (inclusief voorwerpen in niet kluisjes die meer dan 48u. gesloten
bleven), dienen met bekwame spoed bij ACTA te worden opgehaald. Van voorwerpen, waarvan
de rechthebbende zich niet binnen een periode van 3 maanden, nadat ACTA het voorwerp onder
zich heeft gekregen, bij ACTA heeft gemeld, verkrijgt ACTA de eigendom. Indien ACTA door
de Klant achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en
risico van de Klant. ACTA is nimmer tot toezending verplicht.

6.4
In geen geval zal ACTA aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig verlies of diefstal van
voorwerpen door de Klant, inclusief verlies of diefstal van voorwerpen die opgeslagen worden
in de aan de Klant ter beschikking gestelde kluisjes.

7. Aansprakelijkheid

7.1
ACTA is niet aansprakelijk jegens de Klant of derden voor directe en gevolgschade van welke
aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst of de dienstverlening door ACTA, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld in hoofde van ACTA.

7.2
De aansprakelijkheid van ACTA is in ieder geval beperkt tot de prijs zoals vermeld in de offerte,
de orderbevestiging of de factuur.

8. Veiligheid, hygiëne en milieu

8.1
De locatie waar de opleiding doorgaat, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden inzake
veiligheid, hygiëne en milieu. De vigerende wetten en reglementen vermeld in ARAB, Codex
voor welzijn op het werk, AREl en VLAREM.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

9.1
Deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen ACTA en de Klant tussen
worden beheerst door het Belgisch recht.

9.2
De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd
voor alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de betrekkingen tussen ACTA en de
Klant, met inbegrip van betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze
algemene voorwaarden. Indien het geschil tot de bevoegdheid van de Vrederechter zou behoren,
zal de Vrederechter van het 5e kanton te Antwerpen territoriaal bevoegd zijn.