22 Jun 2021

ABC van mechanica

Het vakgebied Mechanica, wat moeten we daar nu allemaal onder verstaan? Aan de hand van een leuk ABC lichten we alvast een tipje van de sluier.

ABC van mechanica

Absolute druk is de druk gemeten ten opzichte van het absolute vacuüm.

Backseats zijn aanlegvlakken binnenin afsluiters en dienen als eerste dichtingsvlak om te verhinderen dat het medium niet naar buiten kan ontsnappen.

Cavitatie is het ontstaan en verdwijnen van dampbellen van een medium in een machine of installatie.

Distributieriemen zijn getande riemen die een synchronisatie tussen 2 assen garanderen. Wanneer deze falen, kan dit aanleiding geven tot ernstige beschadigingen.

Eigenfrequentie van een systeem is een van de frequenties waarmee een systeem zal gaan trillen als het vanuit een evenwichtspositie wordt bewogen en vervolgens wordt losgelaten. Eigenfrequenties zijn doorgaans oplossingen van differentiaalvergelijkingen zoals die kunnen worden opgesteld voor een mechanisch of elektrisch trillingssysteem. De eigenfrequenties zijn dan de eigenwaarden van een bijbehorende differentiaaloperator.

F is het symbool voor kracht (Force). F = m*a .Meestal ligt een voorwerp gewoon stil. Hoe zou je het zelf in beweging zetten? Er zijn twee manieren: trekken of duwen. De zwaartekracht heeft, wat dat betreft, een duidelijke keuze gemaakt: hij trekt! Maar of je nu trekt of duwt, natuurkundigen zeggen dat je een kracht op het voorwerp uitoefent. Daar gaat het om. Dat inzicht is te danken aan Isaac Newton en daarom is ook de eenheid van kracht naar hem genoemd: Newton.

Gravitatie of valversnelling is de versnelling van een object in het luchtledige wanneer het onderhevig is aan de aantrekkingskracht. Op Aarde is dit gemiddeld 9.81 m/s².

Head ofwel Nominal Head is een Engelse uitdrukking voor het begrip opvoerhoogte.

Inerte gassen worden gebruikt bij MIG-lassen . Hoewel er vaak gesproken wordt over MIG/MAG-lassen, is het belangrijk om te weten dat MIG-lassen en MAG-lassen twee verschillende lasprocessen zijn voor verschillende doeleinden. De afkorting MIG staat hierbij voor Metal Inert Gas. Dit houdt in dat er bij het MIG-lassen gebruik gemaakt wordt van zogenaamde inerte gassen. Dit kan argon, helium of waterstofgas zijn of een mengsel hiervan. Het inerte gas functioneert als een beschermgas en reageert verder niet met het smeltbad. Zoals hiervoor genoemd, wordt er bij het MIG-lassen gebruik gemaakt van een constante draadaanvoer die aangevoerd wordt via de lastoorts. De lasdraad functioneert hierbij als elektrode.

Joule is de eenheid van energie. Om 1 gram vloeibaar water 1 graad in temperatuur te doen stijgen, is ongeveer 4,19 Joule nodig (de precieze waarde hangt af van de temperatuur waarbij men dit doet). Het totale energiegebruik door mensen op aarde is ongeveer 0,5 zettajoule per jaar. Dat zijn heel wat repen Mars.

Kv waarde van een afsluiter is het aantal m³ water dat door een afsluiter stroomt wanneer er een weerstandsdruk ontstaat van 1 bar.

Licht of monochromatisch licht (licht met  1 golflengte of kleur) wordt gebruikt voor de controle op beschadigingen van mechanische asafdichtingen.

Massamiddelpunt, gemeenschappelijk zwaartepunt, massacentrum of barycentrum van een groep puntmassa’s wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de plaatsvectoren van de afzonderlijke zwaartepunten. De weegfactor is de massa.

NPSH is een drukverlies in de waaier van een pomp wanneer de vloeistof door de waaier versneld wordt. NPSH staat voor Net Positive Suction Head en wordt gebruikt om cavitatie te analyseren.

Opvoerhoogte (in meter) gaat niet omhoog, maar is de weergave van de drukopbouw in een pomp wanneer met deze pomp een zeker product verpompt wordt.

Pistol schrimp (Alpheidae) is een garnaalsoort die door middel van zijn scharen, water zo danig kan versnellen dat het water verdampt. Door de impact hiervan kan hij zijn prooi verdoven. Dit is een mooi voorbeeld van cavitatie in de natuur.

Quantummechanica beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone Newtonse natuurkunde niet meer op gaat. De quantummechanica is daarom een aanvulling op de Newtoniaanse natuurkunde. De eerste aanwijzingen van deze quantummechanica kwamen rond 1900.

Relaxatie treedt op na verloop van enige tijd in dichtingen wanneer de weerstand tegen vervorming of samendrukken verdwijnt.

Sterkteleer of toegepaste mechanica onderzoekt de voorwaarden waaraan constructies moeten voldoen om niet te bezwijken, de gewenste stijfheid te hebben en voldoende duurzaam te zijn. Sterkteleer valt uiteen in elasticiteitsleerplasticiteitsleer en breukleer, waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische mechanicawiskunde en materiaalkunde. Sterkteleer is belangrijk bij het ontwerp van stilstaande en bewegende constructies in de civiele techniekbouwkunde en de werktuigkunde.

Tribologie, of wrijvingskunde is de tak van de werktuigbouwkunde die onderzoek doet naar het gedrag van contactvlakken tussen alle mogelijke materialen onder diverse omstandigheden, zoals nat, droog, koud of warm. Belangrijke aspecten zijn wrijving en slijtage en het beperken van wrijving en slijtage door smering.

Ultrasoon reinigen gebeurt door het verplaatsen van geluidsgolven in een geleidend medium. Ultrasoon geluid is door het menselijk oor niet of nauwelijks waarneembaar, dit in verband met de zeer hoge frequentie. Maar het is dus wel een bijzonder effectieve reinigingsmethode. Dat zit zo: de geluidsgolven die door de ultrasoon reiniger gaan, veroorzaken miljoenen kleine luchtbelletjes. Deze luchtbelletjes botsen door de geluidsgolven tegen elkaar aan en imploderen vervolgens. De implosies brengen een wirwar aan stromingen en trillingen teweeg, die als een soort borstel werken op de voorwerpen in de ultrasoon reiniger. Met als resultaat dat alles in het apparaat grondig gereinigd wordt.

Verlies van energie. Bij de omzetting van energie in mechanische arbeid gaat er altijd energie “verloren” in de vorm van warmte (b.v. als gevolg van wrijving). Het deel van de beschikbare energie dat “nuttig” gebruikt kan worden, heet vrije energie en de verhouding tussen de vrije energie en de beschikbare energie (die sterk uiteen kan lopen) heet het “nuttig effect” of “rendement” van de beschouwde omzetting. Het “verlies” aan energie uit zich, volgens de tweede wet van de thermodynamica, in een toename van de entropie van het gehele systeem.

Wrijvingslassen is een lasprocedé waarbij voorwerpen gelast worden met de warmte die vrijkomt door die voorwerpen met druk over elkaar te wrijven.

Xylofoon, meer bepaald een mechanische xylofoon, gebruikt steentjes voor een cover van Here Comes the Sun. De machine van Neil Mendoza gooit steentjes de lucht in om aluminium toetsen aan te slaan.

YAG-laser is een type solid-state laser. YAG is een acroniem voor yttriumaluminiumgranaat, een kristal waarop het lasermateriaal gebaseerd is. Dit kristal kan met verschillende scheikundige elementen gedoteerd worden. De lasers worden genoemd naar het gebruikte element. Doteren wil zeggen dat typisch 1% van de yttriumatomen vervangen wordt door een ander atoom, bijvoorbeeld neodymium. YAG is analoog aan Al2O3 en een goede warmtegeleider.

Zwaarden zijn het hoogtepunt van de wapensmeedkunst, meer bepaald het smeden ervan. De vereisten voor de goede eigenschappen van een zwaard zijn velerlei en soms tegenstrijdig. Het moet kunnen dienen om te steken, houwen, snijden en pareren. Een goed zwaard moet vooral scherp en duurzaam zijn. Voor de snede betekent dit dat het metaal hard en slijtvast moet zijn. Een volledige kling in zulk staal zal echter gemakkelijk breken, omdat het niet flexibel genoeg is om de energie van de slag te absorberen. Daarom wordt de rest van de kling uit ‘zacht’ staal gemaakt.